Všeobecné obchodní podmínky TOP DRIVE CLUBU

v. PS2023/11/1

Tento dokument představuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) pro koupi zboží „TOP DRIVE CLUB“ (dále jen jako „TDC“), zejména v souvislosti s koupí osobních vozidel a služeb s tím souvisejících, vydané společností AMILO s.r.o., IČO: 48529214, DIČ: CZ48529214, se sídlem Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9873 (dále jen „Prodávajíc“).

I. Základní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je Prodávající a na straně druhé je Zákazník, kterému je poskytováno zboží nebo služby TDC (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem ve smyslu těchto VOP je spotřebitel nebo podnikatel.
 2. Tyto VOP se uplatní na prodej veškerého zboží, věcí a dalších movitých věcí Prodávajícího Zákazníkovi a poskytování služeb s tím souvisejících, zejména prodej osobních automobilů, motorových vozidel a jejich příslušenství (dále jen jako „Zboží TDC“). Předmětem smlouvy mohou být dále ve smlouvě specifikované služby poskytované Zákazníkovi (dále jen jako „služby“). Službami poskytovanými Zákazníkovi budou zpravidla zprostředkování úvěru, zprostředkování operativního leasingu, zprostředkování povinného pojištění a zprostředkování havarijního pojištění.
 3. Tyto VOP se neuplatní na nájem vozidel a služby s tím související a dále pro rozsah služeb stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách pro nájem vozidel.
 4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem (dále jen jako „kupní smlouva“). Kupní smlouva tvoří závaznou dohodu mezi Prodávajícím a Zákazníkem o Zboží TDC. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a těmito VOP mají přednost ujednání stanovená v kupní smlouvě.
 5. Tyto VOP se použijí také pro všechny případy, kdy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází k zahájení jednání o Zboží TDC, poskytnutí služeb Prodávajícím a/nebo pro případy, kdy došlo k prodeji Zboží TDC a poskytnutí služeb bez uzavření písemné smlouvy.
 6. Smluvní vztah je uzavírán podpisem příslušné kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jsou-li zároveň splněny požadavky k jejímu uzavření uložené příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 7. Tyto VOP a právní vztahy mezi Zákazníkem a Prodávajícím vzniklé na základě těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 8. Tyto VOP jsou dostupné online na webovém Portálu TDC (jak je tento pojem definován níže).
 9. Poslední aktualizace VOP proběhla dne 1. 11. 2023.

II. Nabídka zboží

 1. Provozovatel je výlučným vlastníkem a provozovatelem internetového portálu Top Drive Club dostupného na adrese www.topdriveclub.com (dále jen jako „Portál TDC“).
 2. Veškerá prezentace Zboží TDC umístěná ve webovém rozhraní Portálu TDC je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Předmětem koupě je Zboží TDC uvedené výhradně v kupní smlouvě.
 4. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že Portál TDC slouží jako nezávazná prezentace Zboží TDC k jeho případnému budoucímu zajištění ze strany Prodávajícího. Zveřejněním prezentace příslušného osobního automobilu Prodávající neprohlašuje, že Zboží TDC je skladem, k dispozici nebo v jakosti a s náležitostmi plně odpovídající prezentaci na Portálu TDC.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo specifikovat veškeré náležitosti Zboží TDC až v písemném návrhu Kupní smlouvy, která je jediná závazným návrhem na uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na Portálu TDC nebo při komunikaci se Zákazníkem, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi pozměněnou nabídku.
 7. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby Prodávajícího či pochybení personálu Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, o čemž Prodávající Zákazníka bez zbytečného odkladu informuje. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Zákazník bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
  1. cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží),
  2. u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer,
  3. sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev. Prodávající upozorňuje, že informační systém uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Zákazník povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Zákazník prostřednictvím Portálu TDC anebo při komunikaci se zástupcem Prodávajícího poptá vozidlo. Na základě poptávky Zákazníka Prodávající ověří dostupnost poptávaného zboží, jeho výbavu a technický stav.
 2. Je-li zboží dostupné, Prodávající připraví návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v listinné podobě v místě provozovny Prodávajícího. Není-li sjednáno jinak, je místem podpisu kupní smlouvy adresa Vídeňská 84, 252 50 Vestec u Prahy.
 3. Zákazník bere na vědomí, že Prodávajícímu vznikají náklady v souvislosti se zajištěním poptávaného vozidla (dále jen jako „Náklady na zajištění“). Náklady na zajištění tvoří zejména účelně vynaložené náklady na zajištění přepravy Zboží TDC, provozní a administrativní výdaje, náklady na dovoz Zboží TDC k místu předání, cla, daně a další daně a povinné platby, náklady za překlady z cizích jazyků, náklady na právní služby apod.
 4. Veškeré smlouvy jsou číslované a pod tímto číslem dohledatelné a propojitelné s přílohami.
 5. Prodávající není odpovědný nad rámec smluvních ujednání za rozhodnutí svých smluvních partnerů, která jsou v rozporu s uzavřenými smlouvami. Provozovatel nemůže na své smluvní partnery vyvíjet nátlak nad rámec smluvních a zákonných limitů. Zákazník bere podpisem smlouvy s Provozovatelem výše uvedené na vědomí.
 6. Kupní smlouva je uzavřena podpisem oběma smluvními stranami.
 7. Kupní smlouvu měnit pouze písemnou dohodou obou stran nebo ze zákonem stanovených důvodů, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě vzniku smlouvy v jiném jazyce platí, že v případě sporu o výklad smlouvy nebo pojmů v ní obsažených platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 9. Informace o kupní smlouvě a kupní smlouva samotná jsou Prodávajícím řádně archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy a nejsou zpřístupněny třetím stranám.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Zákazník informován.
 11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

IV. Uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem

 1. Zákazníkem ve smyslu těchto VOP je spotřebitel nebo podnikatel.
 2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smluv s Provozovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy spotřebitele s Prodávajícím přímo neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 3. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a týká se prodeje zboží, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 4. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla smlouvy, čísla daňového dokladu (viz faktura), variabilního symbolu (viz faktura), jména a příjmení, kontaktního telefonu, emailové adresy, čísla bankovního účtu/kód banky (pro vrácení zaplacené ceny) a důvod vrácení služeb či zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb). Spotřebitel má rovněž možnost využití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webovém Portálu TDC (www.topdriveclub.com).
 5. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 7. Pro zákazníky v postavení spotřebitele platí vedle obecných ustanovení těchto podmínek rovněž následující ustanovení speciální. V případě rozporu s obecnými ujednáními VOP platí pro spotřebitele vždy speciální ujednání podle tohoto oddílu.
 8. Smlouva uzavřená prostředky komunikace na dálku bude u Provozovatele uložena. Na žádost spotřebitele odeslanou na e-mailovou adresu czech@topdriveclub.com bude spotřebiteli zaslána její kopie.
 9. Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Podnikatel jako Zákazník jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Provozovatel i Zákazník je oprávněn využít svého práva a informovat se u příslušného kontrolního orgánu.
 10. Zákazník ať je to spotřebitel nebo podnikatel podáním objednávky, podpisem smlouvy nebo složením finanční částky na účet Prodávajícího potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě jeho souhlasu. Kopii VOP obdrží každý Zákazník na požádání.

V. Ceny a platby

 1. Za nákup Zboží TDC a poskytnutí služeb je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
 2. Závazná kupní cena je sjednána smluvně výhradně v kupní smlouvě. Není-li cena za Zboží TDC nebo službu uvedena v kupní smlouvě, uplatní se ceník Prodávajícího. Ceník je umístěn na webovém Portálu TDC (www.topdriveclub.com), případně doručen Zákazníkovi formou speciálního ceníku zaslaného přímo Zákazníkovi.
 3. Všechny ceny jsou smluvní. Na webovém Portálu TDC jsou vždy ceny orientační. V případě objednávky služeb nebo zboží na základě smlouvy mohou být ceny určeny individuálním ceníkem, který je platný pro konkrétního Zákazníka.
 4. Služby i zboží jsou dodávány s daňovým dokladem a případně dodacím listem.
 5. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a dále Náklady na zajištění. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a Náklady na zajištění. Cena je složena z ceny objednaných služeb nebo zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými Provozovatelem.
 6. V případě kupní smlouvy uzavírané s podnikatelem v sobě kupní cena zahrnuje pouze cenu za Zboží TDC bez DPH. Kupní cena v případně smlouvy uzavírané s podnikatelem neobsahuje daně, náklady spojené s balením a dodáním zboží, náklady na zajištění ani další poplatky, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 7. Cenu za služby nebo zboží lze uhradit níže uvedenými způsoby.
  1. v případě osobního převzetí v hotovosti k rukám odpovědného zástupce Prodávajícího;
  2. bezhotovostním převodem z účtu na účet Prodávajícího uvedený v příslušné smlouvě nebo daňovém dokladu.
 8. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 9. Platbu v hotovosti je možné provést pouze na adresách provozoven Prodávajícího. V případě, že má být platba v hotovosti provedena mimo prostory provozoven Prodávajícího, musí být toto sjednáno písemně nejméně den dopředu před provedením příslušné platby. Platbu v hotovosti je možné provést pouze v zákonem stanoveném rozsahu pro platby v hotovosti.
 10. Zákazník v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží nebo za úhradu služeb na základě vystavené faktury na účet uvedený v daňovém dokladu. Není-li bankovní účet v daňovém dokladu uveden, Zákazník uhradí kupní cenu na bankovní účet číslo 668668668/0300 vedený u Československá obchodní banka, a. s., v měně CZK. Platba může být provedena v českých korunách nebo po písemné domluvě na jiný sjednaný bankovní účet také v eurech. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo smlouvy, objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Zákazníkovi zaslán.
 11. Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura může být zaslána elektronicky, poštou nebo jiným způsobem.
 12. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího je uhrazená cena (případně její část – dle podmínek příslušné smlouvy) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30 dnů, nedohodnou-li se Prodávající a Zákazník jinak.
 13. Pokud není písemně sjednáno jinak veškeré složené zálohy ze strany Zákazníka v postavení podnikatele jsou nevratné a slouží zejména k úhradě veškerých nákladů a výdajů v souvislosti s obstaráním a zajištěním Zboží TDC, kompenzaci ušlého zisku a kompenzaci Nákladů na zajištění.

VI. Objednání služeb a zboží spotřebitelem

 1. Zákazník dostává služby i zboží za ceny sjednané v návrhu kupní smlouvy. Zákazník v případě, že vystupuje jako spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky. Tyto musejí být spolu s cenou uvedeny ve smlouvě nebo objednávce a také ve zprávě potvrzující přijetí objednávky služeb nebo zboží. Spotřebitel má také možnost zjistit po jakou dobu bude nabídka a cena platná.
 2. V případě objednání služeb nebo zboží Zákazníkem v roli spotřebitele bude jejich cena určena podle platného ceníku, který je uveden na webu Provozovatele (viz výše), nebo byl Zákazníkovi zaslán formou elektronické pošty. V případě objednání služeb Zákazníkem v roli podnikatele bude cena určena ceníkem zaslaným elektronickou poštou nebo klasickou poštou, či ceníkem, který je přílohou příslušné smlouvy, kterou má Provozovatel zájem uzavřít se Zákazníkem v roli podnikatele. Pokud tomu takto nebude, platí cena stejná jako pro spotřebitele, kdy i její určení je stejné, viz výše.

VI. Pojištění

 1. Provozovatel splňuje veškeré zákonné podmínky na pojištění. Přesné informace jsou uvedeny vždy v konkrétní smlouvě. Případné zboží je po dobu přepravy pojištěno.

VII. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží TDC Zákazníkovi v souladu s uzavřenou kupní smlouvou na místo a za podmínek určených kupní smlouvou a Zákazník je povinen zboží při dodání převzít.
 2. Konkrétní podmínky předání a převzetí Zboží TDC jsou stanoveny v příslušné kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 3. V případě převzetí služeb nebo Zboží TDC jej mohou převzít pouze osoby uvedené v článku VIII. těchto VOP. Osoba se musí dostatečně identifikovat a v případě nejasností prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 4. Zboží TDC zůstává až do okamžiku úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Zákazníkem.
 5. Dodací lhůta u zboží skladem je nejpozději do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s Prodávajícím. Nedojde-li k dohodě, činí dodací lhůta 60 dnů.
 6. Předpokládaným způsobem převzetí je osobní předání Zákazníkovi a/nebo osobě stanovené v těchto VOP. Dojde-li k dodání Zboží TDC jiným způsobem, náklady na přepravu Zboží TDC nese Zákazník dle způsobu dopravy. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. Osoby oprávněné převzít předmět smlouvy

 1. Konkrétní osoby v případě poskytnutí služeb jsou uvedeny vždy v příslušné smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 2. Oprávněnou osobou pro převzetí zásilky zboží jsou:
  1. Zákazník tak, jak je uveden v objednávce zboží
  2. osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

IX. Kontaktní centrum

 1. AMILO s.r.o., IČO: 48529214, DIČ: CZ48529214, provozovna Vídeňská 84, 252 50 Vestec u Prahy (v pracovní dny od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00) email: czech@topdriveclub.com (lhůta na vyřízení jsou 3 pracovní dny od chvíle doručení) web: www.topdriveclub.com.

X. Ochrana informací, zasílání obchodních sdělení

 1. Práva a povinnosti související s ochranou a zpracováním osobních údajů jsou upraveny na internetové adrese Prodávajícího v sekci Ochrana osobních údajů, dostupné online na adrese https://www.topdriveclub.com/gdpr.
 2. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Zákazníka. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XI. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Zákazníkovi, že věc:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  3. je vhodná k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  4. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  5. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá za právní a jiné vady, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží s výjimkou vad, o kterých Zákazník v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, či kromě vad zjevných na pohled.
 3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží Zákazníkem a dále za vady, na které byl Zákazník výslovně upozorněn.
 4. Představuje-li Zboží TDC movitou věc, která je použitá, Smluvní strany v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku zkracují vytknutí vady na jeden rok.
 5. V případě vad u poskytnuté služby je odpovědnost upravena příslušnými paragrafy občanského zákoníku v platném znění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 6. Zákazník může reklamovat jen rozpor poskytnuté služby se smlouvou, nikoliv výsledek služby. To se ovšem netýká případů, kdy byl výsledek smluvně garantován.
 7. Zákazník je povinen uplatnit práva z odpovědnosti Provozovatele za vady zboží a vady zboží Provozovateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však ve všech případech s výjimkou právních vad do jednoho roku ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží; v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají a nelze je uplatňovat.
 8. Pro oznámení vady v souladu s ustanovením § 2112 občanského zákoníku, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 občanského zákoníku.
 9. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně Zákazník.
 10. Má-li věc vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 12. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
 13. Je-li vada věci nevýznamná, Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal.
 14. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 16. Po marném uplynutí lhůty podle čl. XI odst. 15 VOP může Zákazník od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 17. Prodávající je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 18. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

XII. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. zboží vyrobeného podle požadavků Zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  4. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Zákazník porušil,
  6. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Zákazník porušil,
  7. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká,
  8. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 2. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku a nejedná-li se o případ uvedený v čl. XII odst. 1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
  1. poslední kus zboží, objedná-li Zákazník v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník neuhradí řádně a včas cenu za služby nebo zboží. Dále je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nesplní podmínky uvedené ve smlouvě, která byla mezi ním a Prodávajícím uzavřena.
 4. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jsou splněny zákonné důvody.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího.
 6. V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákonu, ve smlouvě nebo těchto VOP jsou si Prodávající a Zákazník povinni navzájem vrátit poskytnutá plnění. Toto ustanovení se nevztahuje na smluvně sjednané nevratné zálohy a případné smluvní pokuty.
 7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy až po převzetí zboží či služby, vrátí Prodávající Zákazníkovi uhrazenou kupní cenu za zboží či služby nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti odstoupení, a to oproti vrácení zboží nebo předmětu plnění Zákazníkem Prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Prodávající má právo si snížit sumu, kterou vrací Zákazníkovi o smluvně sjednané nevratné zálohy a smluvní pokuty.
 8. Zboží nebo část příslušenství, které je možno zaslat standardní formou pomocí poštovních služeb, je Zákazník povinen zaslat pouze jako doporučený dopis nebo balík s udanou cenou na adresu: AMILO s.r.o., Vídeňská 84, 252 50 Vestec u Prahy.
 9. V případě, že Zákazník nesplní svoji povinnost vrátit Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zavazuje se uhradit Prodávajícímu veškeré náklady na uvedení zboží do takového stavu, v jakém jej převzal a veškerou škodu, která tím Prodávajícímu vznikne; Prodávající bude moci započíst svoji pohledávku na úhradu těchto částek proti pohledávce na vrácení kupní ceny.
 10. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá Zákazník vůči Prodávajícímu nárok na uplatnění odpovědnosti za vady. Zákazník nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu Prodávajícím.
 11. V případě, že Zákazník je podnikatel a byla s ním uzavřena smlouva, čl. XII. odst. 1. a 2. VOP se neuplatní. Ustanovení obsažená ve smlouvě uzavřené s podnikatelem mají přednost před ostatními ustanoveními uvedenými v těchto VOP.
 12. V případě, že Zákazník je podnikatel a nebyla s ním uzavřena smlouva, uplatní se ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 13. Prodávající standardně vrací peníze na bankovní účet, proto vyzývá Zákazníka k přiložení čísla jeho bankovního účtu k žádosti o odstoupení od smlouvy, na který budou v případě oprávněnosti výše uvedeného nároku peníze ve lhůtě 30 dní zaslány. V případě, že Kupující požaduje peníze vrátit jinou formou, písemně požádá Prodávajícho.
 14. V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Zákazníkem.
 15. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 16. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Zákazníka a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Zákazníkem.
 17. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně zboží, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího. Pokud Zákazník již zaplatil část kupní ceny bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů, ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.
 18. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník nepřevzal Zboží TDC. V takovém případě je Zákazník dále povinen zaplatit veškeré náklady, které tím Prodávajícímu vznikly.

XIV. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
 3. Výše uvedeným nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovému Portálu TDC, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu TDC nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání Portálu TDC používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 9. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 10. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 11. Jakákoliv dohoda o změně smlouvy, vyžaduje písemnou formu, a musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami.
 12. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Zákazníkem bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
 13. Veškeré smlouvy, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
 14. Zákazník je vázán zněním VOP platných v době uzavření smlouvy.
 15. Zákazník si je vědom, že mu využíváním služeb, nebo koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 16. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.